ZASADY I WARUNKI

spółki
IIMCE, spol. s r.o.
z siedzibą w Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Republika Czeska
numer identyfikacyjny: 60698276
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, wkładka 14418
na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym

https://baseball-shop.online/


1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1. niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej "Warunkami") spółki IIMCE, spol. s r.o., z siedzibą przy Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, numer identyfikacyjny: 60698276, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, wkładka 14418 (zwanej dalej "Sprzedawcą") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://baseball-shop.online/ (zwanej dalej "Stroną internetową"), poprzez interfejs Strony internetowej (zwany dalej "Interfejsem internetowym sklepu").
1.2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która działa w trakcie zamawiania towaru w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.
1.3. Odmienne postanowienia Umowy sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
1.4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy sprzedaży. Umowa kupna i warunki są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim.
1.5. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.


2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika na podstawie rejestracji Kupującego na stronie internetowej. Kupujący może zamawiać towary z poziomu swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeżeli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów Sprzedawca uznaje za prawidłowe.
2.3 Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.
2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 24 miesiące lub gdy Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym Regulaminu).
2.6) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1) Cała prezentacja towarów na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru wymienione w interfejsie internetowym sklepu dotyczą tylko przypadków, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.
3.4. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
3.4.1. zamawianych towarach (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionych towarów oraz
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie "Zamówienie").
3.5. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów wynikających z danych wprowadzonych do Zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "zamówienie wiążące płatność". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego wskazany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").
3.6.
3.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedawca przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.
3.8. Koszty poniesione przez Kupującego z tytułu korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.


4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach Umowy kupna mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w następujący sposób:
1 gotówką w siedzibie Sprzedającego przy Příkop 4, Brno;
1 gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
1 przelewem na konto Sprzedającego nr 6060698276/2010, prowadzone w Fio banka a.s, lub EUR CZ1220100000002102068443, prowadzony w Fio banka, lub SK4783700000002301441271 i AT971500004081041438 lub DE46701207001041064260 prowadzony w Oberbanku, lub HUF HU921840001000023113597608 prowadzony w Oberbanku (dalej "rachunek Sprzedawcy");
1 bezgotówkowo za pośrednictwem ComGate Payments;
1 bezgotówkowo za pośrednictwem karty kredytowej;
0 za pośrednictwem kredytu udzielonego przez osobę trzecią.
4.2) Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest również do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostarczeniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.
4.3. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie uznania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedającego.
4.6. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.
4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.
4.9. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży dotycząca dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla osoby Kupującego, umowa sprzedaży dotycząca dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które, od umowy o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie pomieszane z innymi towarami, od umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, a także od umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.
5.2) O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów, zgodnie z przepisami art. 1829(1) Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę wzoru formularza, który stanowi załącznik do warunków. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy info@baseball-shop.online.
5.3. Towar musi zostać zwrócony przez Kupującego do Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.
5.4) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Umowy sprzedaży w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.
5.5. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.
5.6. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez Kupującego.
5.7.


6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. jeżeli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.
6.2. jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia Towaru do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu kupna, Kupujący odbiera Towar w momencie dostawy.
6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru oraz innych uprawnień Kupującego wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
6.5 Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, o ile zostały przez niego wydane.


7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1. prawa i obowiązki stron w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów w brzmieniu późniejszym).
7.2. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia dostawy przez Kupującego:
7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
7.2.2. towary nadają się do celu, do którego według Sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4. towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę, oraz
7.2.5. towary spełniają wymogi prawa.
7.jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uznaje się za wadliwy w momencie odbioru.
7.4 Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wadliwego świadczenia przynajmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego świadczenia. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie, zgodnie z innymi przepisami, podano okres, przez który towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Jeżeli kupujący słusznie zarzucił sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia oraz termin gwarancji nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
7.5) Postanowienia, o których mowa w art. 7 ust. 4 Regulaminu, nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towar miał w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towaru. Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedział, że towar jest wadliwy lub jeżeli kupujący spowodował wadę.
7.6. Jeżeli jednak wydane sprzedawcy zaświadczenie dotyczące zakresu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (w rozumieniu art. 2166 k.c.) wskazuje inną osobę wyznaczoną do naprawy, która znajduje się w miejscu sprzedawcy lub w miejscu bliższym kupującemu, kupujący wykonuje uprawnienie do naprawy u osoby wyznaczonej do jej wykonania. Poza przypadkami, w których do wykonania naprawy zgodnie ze zdaniem poprzednim została wyznaczona inna osoba, Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, a w stosownych przypadkach w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący; a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, albo pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez Sprzedawcę do wykonania naprawy.
7.7 Kupujący może w szczególności wykonywać swoje prawa z tytułu odpowiedzialności za wady towaru osobiście pod adresem Příkop 4, Brno, Republika Czeska, telefonicznie pod numerem +420 530 330 809 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@baseball-shop.online.
7.8 Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.
7.9. Jeżeli towar nie ma właściwości określonych w art. 7.2 Warunków, Kupujący może żądać także dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać tylko wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, Kupujący może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupujący jest uprawniony do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma również prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W tym przypadku kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany części lub do naprawy towaru, może żądać stosownego rabatu. Kupujący ma również prawo do rozsądnego rabatu, jeżeli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć mu nowych towarów bez wad, wymienić części towarów lub naprawić towarów, jak również jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady sprawiłoby kupującemu znaczne trudności.
7.10. Jeżeli jednak prawo do odszkodowania nie zostanie wykonane w ciągu miesiąca po upływie terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli sprzedawca twierdzi, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w terminie.
7.11.


8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1. Kupujący nabywa własność Towaru z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu Towaru.
8.2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.
8.3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem adresu elektronicznego info@baseball-shop.online. Sprzedawca przesyła informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.
8.4. Do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna można wykorzystać internetową platformę rozwiązywania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
8.6. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
8.7.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Sprzedawca wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "GDPR") związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego na potrzeby realizacji Umowy Sprzedaży, na potrzeby negocjacji Umowy Sprzedaży oraz na potrzeby realizacji zobowiązań publicznych Sprzedawcy poprzez odrębny dokument.
10. PRZESYŁANIE UMÓW HANDLOWYCH I PLIKÓW COOKIES
10.1, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny lub numer telefonu Kupującego. Sprzedawca realizuje swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 GDPR związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.
10.2. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może być dokonany, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą być spełnione bez przechowywania plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.


11. SUBMISJA

11.doręczenie Kupującemu może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego.


12. PRZEPISY KOŃCOWE

12.1) Jeżeli stosunek nawiązany Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony ustalają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Dokonując wyboru prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony wynikającej z przepisów porządku prawnego, których nie można umownie wyłączyć i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr. 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
12.2. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
12.3 Umowa kupna wraz z Warunkami jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy kupna jest załączony do Warunków.
12.5 Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Příkop 4, Brno, Republika Czeska, adres e-mail info@baseball-shop.online, telefon +420 530 330 809.

W Brnie, 28 października 2022 r