PODMIENKY A USTANOVENIA

spoločnosti
IIMCE, spol. s r.o.
so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika
identifikačné číslo: 60698276
zapísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 14418
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese

https://baseball-shop.online/


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti IIMCE, spol. s r.o., so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 60698276, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 14418 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese https://baseball-shop.online/ (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.3. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.
1.5. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.


2. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1. Kupujúci má prístup do svojho používateľského rozhrania na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke. 2.1. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľské konto"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom konte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
2.3 Prístup do užívateľského účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. 2.3. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho používateľského konta.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského konta tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoje používateľské konto dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.


3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.
3.4. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "Objednávka").
3.5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednať záväznú platbu". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po prijatí objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
3.6.
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho
3.8. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
1 v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese Příkop 4, Brno;
1 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
1 bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 6060698276/2010, vedený vo Fio banke a.s, alebo EUR CZ1220100000002102068443, vedený vo Fio banke, alebo SK4783700000002301441271 a AT971500004081041438 alebo DE46701207001041064260 vedený v Oberbank, alebo HUF HU92184000101000023113597608 vedený v Oberbank (ďalej len "účet predávajúceho");
1 bezhotovostne prostredníctvom ComGate Payments;
1 bezhotovostne prostredníctvom kreditnej karty;
0 prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou.
4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
4.6. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbám realizovaným na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.
4.9. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka sa kúpna zmluva na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, kúpna zmluva na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý je, zo zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol pôvodný obal poškodený.
5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@baseball-shop.online.
5.3. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť bežnou poštovou cestou.
5.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený Kupujúcim.
5.7.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti Kupujúceho, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s takýmto spôsobom dopravy Kupujúci.
6.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci prevezme Tovar pri jeho dodaní.
6.3. Ak je Predávajúci povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.
6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.


7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
7.2.1. má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
7.2.2. je tovar vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
7.2.3. je tovar vhodný na použitie na účely, ktoré predávajúci uvádza, alebo na ktoré sa tovar tohto druhu obvykle používa. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
7.2.4. tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a
7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
7.ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa tovar za vadný pri prevzatí.
7.4. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
7.5. Ustanovenia uvedené v článku 7.4 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá nárok na právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je vadný, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.
7.6. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu o rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá sa nachádza v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy podľa predchádzajúcej vety určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.
7.7. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese Příkop 4, Brno, Česká republika, telefonicky na čísle +420 530 330 809 alebo e-mailom na adrese info@baseball-shop.online.
7.8. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť uskutočnený výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požadoval opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.
7.9. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.
7.10. Ak sa však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
7.11.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3. Predávajúci vybavuje reklamácie spotrebiteľov prostredníctvom elektronickej adresy info@baseball-shop.online. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
8.6. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8.7.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho samostatným dokumentom.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZMLÚV A COOKIES

10.1, o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, na zasielanie obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.
10.2. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11. PREDKLADANIE

11.1. Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
12.2. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Vzor formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Příkop 4, Brno, Česká republika, e-mailová adresa info@baseball-shop.online, telefón +420 530 330 809.

V Brne, 28. októbra 2022